Číslování
kolejí, výhybek, návěstidel.

Rozhodujícím faktorem pro číslování kolejí, výhybek, návěstidel je začátek a konec trati. Ty jsou určeny pro každou trať vždy v Dodatku k SJŘ. Z geografického hlediska se začátek a konec tratí, včetně kilometráže, historicky počítá od Vídně. To znamená směry: Východ-Západ a Jih-Sever.

Traťové koleje

Pokud si stoupneme zády k začátku trati, tak:


  • na jednokolejné, mluvíme pouze o traťové koleji.


  • na dvoukolejné je levá 1., pravá 2..


  • na tříkolejných tratích je prostřední 0., levá 1., pravá 2..

Staniční koleje


  • z jednokolejné trati, přímá kolej v pokračování trati je 1., vlevo liché vzestupně od 1., vpravo sudé.


  • z vícekolejné trati, traťové koleje přecházejí do staničních, vč. čísel, jinak platí stejné jako na jednokolejných tratích.


  • ve vyjmečných případech mohou být koleje očíslovány vzestupně. (1, 2, 3)


  • skupiny kolejí v jedné stanici mohou mít stovkovou sérii. (101, 102, 103)

Výhybky

Výhybky se číslují v každé stanici, nákladišti, na odbočce od krajní, od začátku trati od č. 1. Rozhodující je kilometrická poloha. Pokud jsou dvě ve stejné kilometrické poloze, tak nižší číslo má ta, která  je v koleji s nižším číslem. "Angličany" se označují indexem a/b. (5a/b) Výhybky s přestavitelnou srdcovkou mají ještě index e a číslo 1 a 2 navíc. 1 platí pro výhybku, 2 pro srdcovku. (5e1, 85e2) Kolejové křižovatky mají index c/d. (47c/d) Dodatečně vložené výhybky mají index X a velké písmeno. (5XA) Výhybky v jednotlivých obvodech stanice mohou mít stovkovou sérii (101, 102, 103) Úzkorozchodné výhybky mají index ú. () Před čísla výhybek vleček se přidává velké písmeno, obvykle první z názvu vlečky. (P1)

Výkolejky

Výkolejky se označují stejným způsobem jako výhybky, navíc s označením Vk. (Vk1)

Návěstidla

Návěstidla jsou označena ve směru začátek - konec "L" a ve směru konec - začátek "S".

Vjezdová na jednokolejných tratích jsou bez dalšího označení, na vícekolejných mají číslo traťové koleje před označením (1S, 2S). To platí na banalizovaných kolejích, na ostatních traťových kolejích je u spávné koleje jen L, nebo S. Číslo koleje se použije jen u vjezdového návěstidla z nesprávné koleje. U odbočných se používá před označením první písmeno názvu sousední stanice. (KL, VS).

Odjezdová návěstidla mají číslo koleje za označením. (L5, S2) Odjezdová skupinová mají za označením číslo první a poslední koleje zleva doprava, pro které platí. (L3-4, S2-5)

Cestová návěstidla mají navíc index "c". (Lc1)

Předvěsti mají označení jako návěstidla, k nimž patří, navíc označení Př. (PřS)

Seřaďovací návěstidla se označují Se a stejně jako u výhybek rozhoduje jejich kilometrická poloha ve stanici. (Se10)

Vyčkávací se označují jako Vy a platí totéž, co pro seřaďovací.

Uzávěry koleje se označují jako Uz a platí totéž, co pro seřaďovací.

Stanoviště

Stavědla mají čísla v každé stanici od začátku trati od č. 1 - arabská čísla. (St 1)

Výhybkářská stanoviště taktéž, jen římská čísla, od č. I. (St II)

Závorářská stanoviště na trati mají číslo shodné s hektometrickou polohou. Např. Zv 138 je závorářské stanoviště v km 13,8.

Ve stanici platí pro závorářská stanoviště označení od krajního, jako u výhybkářských stanovišť. Zv + římské číslo. (Zv III)